Làm thế nào để claim NFT

Welcome to Venom Blockchain Community Forum — thanks for starting a new conversation!

2 Likes

Follow the steps in the task on https://venom.network/

vào mà làm nv thì gét đc NFT chứ có khỉ gì đâu

1 Like

Sir please can you ask in English only